Webmail E-learningISVUStudomat

Međunarodna suradnja

Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku imenovalo je Povjerenstvo za ECTS koje je stalno radno tijelo Veleučilišta. Zadaće Povjerenstva jesu: – skrb i savjetovanje o djelotvornom funkcioniranju implementacije bolonjskog procesa i funkcioniranju ECTS-a na Veleučilištu, – izrada nacrta i predlaganje općih akata Veleučilišta koji se odnose na pitanja studiranja i mobilnosti studenata i nastavnika. Povjerenstvo donosi odluke na sastancima kojima predsjedava i koje saziva ECTS koordinator. Zadaće ECTS koordinatora jesu: osiguranje provođenja bolonjskog procesa, ECTS načela i mehanizama na Veleučilištu, koordinacija i savjetovanje u pripremanju i izradi informacijskih paketa studija te njihova raspodjela partnerskim ustanovama, koordinacija komunikacije između matične i partnerske ustanove (izmjena prijavnih obrazaca, razmatranje programa studija i sl.), osiguranje konzistentnog upravljanja prijenosom/prikupljanjem bodova Veleučilištu, posredovanje između studenata i nastavnika, informiranje nastavnika i studenata o ECTS-u i pravilima njegove primjene na Veleučilištu, informiranje studenata o partnerskim ustanovama, postupku akademskog priznavanja predmeta položenih na partnerskoj ustanovi, savjetovanje studenata, pomaganje u ispunjavanju prijavnih obrazaca za studiranje na partnerskoj ustanovi, priprema informacijskih paketa za studije kojima je nositelj njegova ustanova, skrb o integraciji i afirmaciji gostujućih studenata, priprema prijepisa ocjena i drugih dokumenata za gostujuće studente.

Za više informacija obratite se ECTS koordinatorici: mr. sc. Ivana Kardum Goleš, pred. (ikardum000@gmail.com <mailto:ikardum000@gmail.com> )