Webmail E-learningISVUStudomat

Ustanova

Dokumenti vezani za ustroj i rad ustanove:

Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju

Pravilnik o zaštiti javnog arhivskog gradiva i javnog dokument gradiva

Poslovnik o radu Upravnog vijeća VUŠ-a

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka na VUŠ-u

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim putovanjima i naknadama putnih troškova

Program rada pristupnika za mandatno razdoblje (2017 – 2021) Ivan Malenica, mag. iur., v. pred.

Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za izbor Dekana Veleučilišta u Šibeniku

Odluka o sazivanju skupa radnika

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Pravilnik o službenim putovanjima i naknadama putnih troškova

Odluka o provođenju izbora za predstavnika radnika za člana Upravnog vijeća

Dopune pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe

Pravilnik o uredskom poslovanju Veleučilišta u Šibeniku

Pravilnik o kretanju i kontroli knjigovodstvenih isprava

Pravilnik o radu 

Statut o izmjenama i dopunama Statuta Veleučilišta u Šibeniku (srpanj 2015.)

 Pravilnik o postupku unapređivanja i revizije studijskih programa Veleučilišta u Šibeniku

Strategija osiguranja kvalitete na Veleučilištu u Šibeniku za razdoblje 2018.-2025.

Izmjena i dopuna Statuta (siječanj 2015.)

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o izvrsnosti nastavnika 

Pravilnik o voditeljima i mentorima studenata

Pravilnik o studiranju (2014.,listopad)

Statut Veleučilišta u Šibeniku – Novo 2014

Statut Veleučilišta u Šibeniku

Uputa o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o unutarnjoj prosudbi

Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku

Priručnik o osiguravanju i unapređivanju kvalitete

Poslovnik o radu Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku

Poslovnik o radu Stručnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Veleučilista u Šibeniku

Pravilnik o radu Veleučilišta u Šibeniku

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Veleučilišta u Šibeniku

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti na radu

Program rada i razvoja (Strategija) Veleučilišta u Šibeniku